Firmy sprzątające w Warszawie a ochrona danych osobowych

2019-01-10

Firmy sprzątające Warszawa również zobligowane są ochrona danych osobowych


W oparciu o przesłankę legalności przetwarzania danych osobowych przez usługi pocztowe wymaga spełnienia dwóch warunków: brak możliwości uzyskania zgody osoby, której dotyczą dane oraz niezbędność przetwarzania dla ochrony żywotnych interesów tej osoby. Natomiast niemożność uzyskania określonej zgody może być: względna oraz bezwzględna, w wypadku tym kontakt jest zupełnie niemożliwy. Dzieje się tak w przypadku, gdy opisujemy firmy sprzątające Warszawa http://www.blysk.net/sprzatanie-biur,80 .


Interes żywotny dotyczący życia i zdrowia osoby, której dane dotyczą sporne jest uznanie interesu majątkowego za interes żywotny. Omawiana przesłanka zaostrza zasadę czasowego ograniczenia przetwarzania danych. Nie uprawnia bowiem do przetwarzania do chwili osiągnięcia celu, lecz do momentu, w którym możliwe stanie się uzyskanie zgody osoby, której dane dotyczą. Obowiązek bądź uprawnienie muszą być poparte ustawą prawną. Nie ma tutaj ograniczenia przetwarzania do wykonywania obowiązków przetwarzającego dane oraz realizacji uprawnień. Ze zbieraniem danych łączy się obowiązek informacyjny, czyli konieczność podania do wiadomości osoby, której dane dotyczą, informacji umożliwiających korzystanie jej z przyznanych w ustawie uprawnień w odniesieniu do firmy sprzątające Warszawa.


Zbieranie danych oznacza aktywność administratora usług pocztowych w formie ,,internetowej”, a zatem podejmowaną w celu pozyskania określonych danych osobowych. Natomiast obowiązek informacyjny jest związany właśnie z tą osobą, która zajmuje się zbieraniem określonych danych. Jest tu mowa o tych danych, które nie zostały jeszcze umieszczone w zbiorze danych, jak i systemie informatycznym. Jednak ich treść zależy od faktu czy dane te są uzyskiwane w sposób pośredni czy bezpośredni. Należy jednak pamiętać, że zgodnie z analizą literatury przedmiotu zbieranie pośrednie występuje wtedy, kiedy w uzyskiwaniu poszczególnych informacji uczestniczy osoba trzecia, czyli ta osoba, której dane dotyczą, a nie można udzielić danych z różnorodnych powodów. Nie ma jednak możliwości ograniczenia, jak i wyłączenia obowiązku informacyjnego pomiędzy daną osobą i administratorem. Forma zawiadomienia powinna być stworzona w sposób dowolny.


Reasumując firmy sprzątające Warszawa przy udostępnianiu danych osobowych występują dwie czynności faktyczne – umożliwienie zapoznania się z danymi przez administratora udostępniającego dane oraz zapoznanie się z nimi przez adresata danych. Faktyczny charakter ma również decyzja w kwestii udostępnienia lub nieudostępnienia danych; nie jest to decyzja administracyjna. Nie ma również znaczenia pod jaką postacią zostaną udostępnione poszczególne dane. Najczęściej jednak zostaje przekazany nośnik z danymi osobowymi. Nie może być jednak sytuacji, że dane zostaną udostępnione osobie do tego nie uprawnionej. Zapoznaniu może towarzyszyć, bądź nie, uczynienie przez adresata z udostępnionych danych części własnego zbioru danych. Faktem jest, iż współczesne systemy informacji publicznej bazują na nowoczesnych sieciach informatycznych. W trakcie ostatnich dekad XX wieku oraz w początkowych latach tego wieku w dziedzinie informatyzacji dokonał się wręcz rewolucyjny postęp technologiczny. Dzięki powszechnej komputeryzacji unowocześniony został również system informacji publicznej, opierający się dotąd na tradycyjnych nośnikach papierowych, obecnie coraz powszechniej zastępowanych przez skomplikowane cyfrowe archiwa gromadzące dane instytucji publicznych.