Trenerzy sprzedaży

2018-11-23

Trenerzy sprzedaży zdają sobie sprawę jak istotny jest awans zawodowy!


Awans zawodowy motywuje osoby zatrudnione do zaspokojeniu potrzeby osiągnięć, uznania, poszerzenie zakresu odpowiedzialności, że stwarza warunki do wywierania wpływu oraz sprawowania władzy. Przez awans należy rozumieć zarówno trwałą zmianę jego pozycji w strukturze organizacyjnej, powierzenie mu zadań o większej odpowiedzialności oraz decyzyjności. Mowa więc zarówno o awansie pionowym, jak też poziomym. Awansowanie poziome polegające na powiększaniu zakresu obowiązków oraz uprawnień jest coraz ważniejsze dla pracowników.


Jest to narzędzie motywowania, ponieważ poza zaspokojeniem potrzeby uznania i korzystnej oceny umożliwia też dostęp do wyższych wartości i podniesienia poziomu życia. Pracownik dobrze się czuje, gdy widzi, że robi postępy i że jest to doceniane. Mówiąc o awansie, należy wspomnieć o planie sukcesji, czyli procesie identyfikowania rozwijania talentów przyczyniających się do sukcesu. Trenerzy sprzedaży http://tomaszkalko.pl/oferta/szkolenia-ze-sprzedazy podkreślają, iż planowanie kariery określa pracownika w obrębie organizacji zgodnie z potrzebami oraz wynikami, możliwościami oraz preferencjami pracowników. Jest to niezwykle istotny element motywowania, ponieważ ścieżki kariery mają bardzo duże znaczenie. Są one ściśle powiązane z oceną pracowników, która daje możliwość uzyskania informacji zwrotnej na temat postępów w pracy.


W przypadku wynagrodzenia pracownicy otrzymują świadczenia złożone z kilku elementów. Podstawą jest płaca stała, która pobudza pracownika do realizacji zadań na poziomie akceptowanym przez kierownictwo. Drugim elementem są tak zwane płace ruchome, czyli: dodatki, nagrody i premie – motywują do dodatkowego wysiłku dla najlepszej realizacji celów organizacji. Zgodnie z wolą ustawodawcy uposażenie strażaka składa się z uposażenia zasadniczego i z dodatków do uposażenia. Trenerzy sprzedaży są świadomi, że wysokość uposażenia zasadniczego pracownika jest uzależniona od grupy zaszeregowania jego stanowiska służbowego oraz od posiadanej wysługi lat. Zatem wynagrodzenie pracownika to suma kilku składników: wynagrodzenia zasadniczego, które zależy od grupy zaszeregowania, dodatku stażowego, a także dodatków służbowego/funkcyjnego oraz za stopień.


Pracownicy mogą otrzymywać nagrody za osiągnięcia w służbie oraz rekompensatę pieniężną za czas służby przekraczający normę określoną w przepisach ustawy. W związku z mianowaniem na stałe przysługuje zasiłek na zagospodarowanie w wysokości jednomiesięcznego uposażenia zasadniczego wraz z dodatkami o charakterze stałym.


Podsumowując pracownik dobrze się czuje, gdy widzi, że robi postępy i że jest to doceniane. Mówiąc o awansie, należy wspomnieć o planie sukcesji, czyli procesie identyfikowania rozwijania talentów przyczyniających się do sukcesu. Planowanie kariery określa pracownika w obrębie organizacji zgodnie z potrzebami oraz wynikami, możliwościami oraz preferencjami pracowników.