Wzory kaszubskie a idea ciągłego doskonalenia

2019-01-10

Wzory kaszubskie to wprowadzanie nowych strategii na polski rynek


Włączanie nowej strategii organizacji należy zacząć jak najszybciej, pamiętając, przy tym że organizacje żyją oraz działają w dwóch wymiarach czasu naraz czyli w czasie teraźniejszym oraz przyszłym, a jutro tworzy się dzisiaj. Ma to szczególne zastosowanie, jeżeli przedstawiamy wzory kaszubskie http://mypoland.com.pl/26-haft-kaszubski-perla-regionu .


To pełne ukierunkowanie firmy na procesy wymaga bowiem całkowitej reorganizacji zastanych i tradycyjnych struktur organizacyjnych. Dodatkowo z pełną determinacją oraz konsekwencją należy je bowiem reorganizować w kierunku organizacyjnych struktur zorientowanych na określone czynności, zawierających w sobie i dotykających naprawdę wielu wcześniejszych terenów hierarchicznych. W celu osiągnięcia dosyć wysokiej skuteczności na rynku konkurencyjnym produktów oraz usług menadżerowie są odpowiedzialni za zrealizowane w przedsiębiorstwie procesy powinni oni posiadać autonomię działania, ale także być w pełni odpowiedzialni za wszystkie ostateczne wyniki procesów ukierunkowanych na wzory kaszubskie.


To wynika z faktu, że te nowo utworzone struktury organizacyjne muszą być bowiem ukierunkowane na nowe zadania i cele, a zrealizowane obowiązki i cele muszą składać się wówczas na ostateczny wynik i sukces firmy. Wówczas najważniejszym elementem oraz zarazem fundamentem struktury firmy musi stać się proces, w myśl zasady structure follows process. Fachowcy podają iż organizacyjna struktura jest z bowiem jednym z najefektywniejszych narzędzi zarządzania, wykorzystywanych w czasie wdrażania Lean Management. Podkreśla się, że doskonalenie organizacji i struktury organizacyjnej są więc nierozerwalnymi czynnościami. Wymienieni autorzy piszą bowiem o strukturze organizacyjnej jako o pewnym formalizującym narzędziu oraz utrwalającym zależności występujące pomiędzy poszczególnymi procesami zrealizowanymi w przedsiębiorstwie, a organizacyjnymi jednostkami, które mają za zadanie te procesy realizować. Również dodają, że prawidłowa struktura organizacyjna zapewnia wówczas koordynację realizowanych działań, bez której nie może odbywać się skuteczne tworzenie niezakłóconego przepływu strumienia wartości. Można to dostrzec patrząc na wzory kaszubskie.

 

Nowoczesna, wspierająca ideę ciągłego doskonalenia struktura organizacyjna skłania do myślenia w kategoriach zrealizowanych poprzez przedsiębiorstwo procesów, a nie funkcji poszczególnych jednostek organizacyjnych. Absolutnie niezwykle kluczowym aspektem włączania metod ciągłego doskonalenia w przedsiębiorstwie jest dostosowywanie struktury organizacyjnej do danych potrzeb wynikających z zupełnie nowego podejścia do stworzenia wartości dla klienta. Wszelakie zmiany w strukturze organizacyjnej powinny bowiem dążyć do odejścia od powszechnego, funkcjonalnego podziału obowiązku w kierunku odpowiedzialności za zrealizowany proces oraz tworzenie wartości dodanej dla klienta. W takiej właśnie strukturze organizacyjnej pracownicy są w pierwszej kolejności pracownikami zorientowanych komórek procesowo, a później specjalistami. Wówczas czas funkcjonowania takich zorientowanych procesowo zespołów ograniczony jest bowiem możliwością dalszego zaspokajania potrzeb konsumentów. 


Decydując się na wzory kaszubskie należy mieć na uwadze, że jest to gwarantem kontynuacji współpracy i pozwala na pozyskanie zupełnie co nowych klientów i ekspansję organizacji. W tej organizacji ukierunkowanej na procesy jej pracownicy bowiem całkowicie identyfikują się z problemami swoich konsumentów i podejmują wszelkie działania, by problem rozwiązać jak najszybciej oraz z zadowalającym klienta rezultatem. To zastosowanie podejścia COP poprowadzi w konsekwencji do ukształtowania się procesowej struktury organizacyjnej. Właściwie tylko taka struktura może być wynikiem przeprowadzonej reorganizacji przy zastosowaniu podejścia COP.


Faktem jest, że należy przeprowadzić rozpoznanie oraz ocenę istniejącej już struktury organizacyjnej pod kątem wskazanych na etapie poprzednim funkcji, dokonać pomiaru czynników zidentyfikowanych oraz dokonać ich kategoryzacji oraz hierarchizacji. Na etapie prognozowania wówczas analizujemy zebrane już dane i staramy się prognozować wszystkie przyszłe zmiany. Staramy się również określić możliwe, przyszłe warunki działania badanej już organizacji, dokonujemy wyboru metody stworzenia prognoz, określamy, budujemy kilka wariantów zmian oraz dokonujemy wyboru kluczowych symptomów z uwzględnieniem ich wpływu na zbadaną organizację i jej strukturę. Wówczas efektem prac zrealizowanych na tym etapie być powinna hierarchizacja symptomów świadczących o kierunku pewnych zmian warunków działania organizacji i opracowane warianty rozwoju wydarzeń. Następnym etapem jest budowa wizji przyszłości. Tu należy wskazać oczekiwany ,preferowany, poprzez organizację, przyszły wzrost wydarzeń oraz przygotowanie odpowiednich procedur reagowania w owym przypadku wystąpienia któregoś z wariantów. W tym właśnie celu organizacja potrzebuje typowych czynników mogących zaświadczyć o wystąpieniu któregoś z wytypowanych wariantów wydarzeń.